Indeklima produktion og lager

Dårligt indeklima bliver skabt af træk og ekstreme temperaturer, fodkulde, støv-partikler og lugtgener. Og i produktionen og på lageret er medarbejderne særlig udsatte.

Træk varmetæppet ned
Der er ofte træk i varemodtagelsen, når varebiler kører ind og ud, og kold luft blæser direkte ind. Ved at installere et lufttæppe, der blæser varm luft ned fra toppen af porten, kan den kolde luft, støv og andet skidt holdes ude af varemodtagelsen. Varmetæppet sikrer samtidig, at medarbejderne ikke udsættes for træk.
Varmetæppet styres via en betjeningsenhed, der regulerer styrke og temperatur.

Temperatur, luftfugtighed og luftens indhold af støv og andre skadelige stoffer er faktorer, der har stor betydning både for medarbej-deren i produktionslokaler og for selve produktionen. Det gælder bl.a. fødevare-produktion og medicinalindustri, hvor luftbårne fremmedlegemer ikke accepteres.

 

 

Sæt turbo på effektiviteten
Hvis man opholder sig i dårligt indeklima i 8 timer hver dag, kan det have helbreds-mæssige konsekvenser og medføre mange sygedage.
Det kan let undgås med en korrekt dimen-sioneret klima- og ventilationsløsning. Undersøgelser har desuden vist, at et godt indeklima kan øge effektiviteten med 20-30%.